Tribhuvan University

Institute of Engineering

Unified Admission System

Regarding switching interest for third admission list

Created Date: 9/6/2018 Published Date: 9/6/2018

First Admission List वा Second Admission List मा कुनै पनि क्याम्पस/कलेजमा भर्ना भइसकेका आवेदकहरुले यदि तेस्रो भर्ना सूचीमा अन्य कुनै क्याम्पस/कलेजहरुमा आफ्नो नाम प्रकाशित गर्ने इच्छा भएमा मिति २०७५-०५-२१ गते बिहान १०:०० बजे देखि २०७५-०५-२२ गते साँझ ५:०० बजे सम्ममा केन्द्रिय भर्ना Portal (admission.ioe.edu.np) मा Login गरी अन्य क्याम्पस/कलेजमा जान चाहेको भनि Switching Interest Confirm गर्नु पर्नेछ। अन्यथा कुनै क्याम्पस/कलेजमा भर्ना भइसकेका आवेदकहरुको नाम तेस्रो भर्ना सूचीमा निस्कने छैन।